Avís legal

/Avís legal
Avís legal2019-04-26T20:35:09+00:00

1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1. Qui hi ha darrera d’aquesta pàgina web

Darrera d’aquesta pàgina web amb domini www.xarxadonesperiodistescatalunya-xidpicat.cat, en endavant, referida com “la Pàgina Web”, es troba la Associació Dinamitzadora de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya – Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere, en endavant, la XIDPICCAT-XIPVG, les dades de contacte del qual la Persona Usuària trobarà a continuació:

Associació Dinamitzadora de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya – Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere

Rambla de Catalunya, 10

08007 Barcelona

T +34 93 317 19 20

F +34 93 317 83 86

E contacte@xarxadonesperiodistescatalunya-xidpiccat.cat

CIF: G64434095

Inscrita al Registre d’Associacions amb data 30/01/2015 sota el número 33934 i amb associades que forman part del Col.legi de Periodistes de Catalunya.

En endavant, es referirà a aquesta entitat com a responsable de la pàgina web, o com a XIDPICCAT-XIPVG.

1.2. Breu descripció d’aquesta pàgina web i finalitat

La present Pàgina Web, propietat de la XIDPICCAT-XIPVG, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de totes les persones usuàries d’Internet, especialment  persones interesades en periodismo amb visió de gènere i associades de la XIDPICCAT-XIPVIG, a la informació, activitats, productes i posibles serveis diversos, propis o de tercers oferts per l’entitat.

1.3. Què es pretén amb aquest avís?

Amb aquest avís s’informa a la Persona Usuària sobre qui hi ha darrera d’aquesta pàgina, així com informar del tipus d’informació que recollim sobre el mateix i per a què la necessitem, en el seu cas.

D’aquesta manera, juntament amb aquest text, posem a disposició de la Persona Usuària els altres textos legals d’aplicació com la política de privadesa i de cookies.

1.4. Com contactar amb les persones responsables d’aquesta Pàgina?

Per tal de contactar amb el nostre equip, es pot dirigir a les adreces abans indicades.

2. FUNCIONAMENT

2.1. Com funciona aquesta Pàgina Web?

Qualsevol Persona Usuària pot visitar aquesta pàgina web quan ho desitgi, de manera totalment lliure; així com consultar els serveis que es mostren en ella i contactar amb el titular de la pàgina.

2.2. Quines regles de confidencialitat apliquem?

Quan la Persona Usuària navega per la nostra pàgina web, podem arribar a recollir les seves dades d’acord amb el que s’estableix a la nostra política de privadesa i de cookies. Si bé, com a Usuària, al navegar per la nostra plataforma també es compromet a tractar qualsevol informació a què pogués accedir amb confidencialitat, en especial, si tingués accés a alguna dada personal.

2.3. Condicions d’ús de la pàgina web

2.3.1. Aspectes generals

Qualsevol persona que accedeixi i navegui per la nostra pàgina web es converteix en Usuària de la mateixa. Això implica l’acceptació dels textos legals d’aquesta pàgina web, detallades en totes les seves notes i polítiques legals, relatives a la protecció de dades, propietat intel·lectual, mesures de seguretat i jurisdicció competent, entre d’altres.

Com a Persona Usuària, en accedir a aquesta pàgina, assumeix els riscos que es puguin produir pel seu compte i risc. D’aquesta manera, ha de ser responsable de l’ús de mitjans idonis per evitar riscos controlables, que el pertoquin a vostè o a la seva persona.

Com a Persona Usuària ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la pàgina web, ja que aquesta pot patir modificacions i, per tant, es subjectarà i haurà d’obeir al disposat.

A més d’aquestes condicions d’ús, haurà de respectar en tot moment la resta de normes d’aquesta pàgina, doncs regulen tots els drets i deures de les Persones Usuàries per a una millor protecció dels mateixos, la protecció de la nostra plataforma i per tant, també dels nostres serveis.

2.3.2. Drets de la Persona Usuària

Com a Persona Usuària té dret a ser atès respecte dels seus dubtes, comentaris o exercici de drets, seguint-se per tot això els procediments establerts a la nostra plataforma.

Té dret a que la seva informació sigui tractada amb respecte i màxima privacitat, pel què hem disposat una adequada política de protecció de dades.

2.3.3. Prohibicions de la Persona Usuària

No pot aprofitar la seva condició de Persona Usuària per accedir a informació que no li correspon sobre els serveis oferts en aquesta pàgina o sobre les seves Persones Usuàries i efectuar un ús no autoritzat o en contra de la llei que pugui causar cap tipus de dany ni al titular d’aquesta pàgina web ni a una persona tercera o Usuària.

Està prohibit qualsevol tipus d’enllaç cap a o des de pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes, masclistes o qualsevol altra que ofereixi informació falsa o perjudiqui a la nostra pàgina web i a qualsevol de les o els professionals o col·laboradores que treballen amb o per a ella.

En cap cas podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats a la Pàgina per cometre algun delicte o frau, atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, privacitat, confidencialitat de les Persones Usuàries de la plataforma o del seu titular.

2.3.4. Drets del titular

El titular d’aquesta pàgina web té dret a tractar les dades de les Persones Usuàries d’acord amb el que estableixen aquests avisos i en la corresponent política de privacitat i de cookies, utilitzant aquesta informació per atendre les seves consultes i/o seguiment de les mateixes, i portarà a terme totes les mesures adequades segons llei per poder prestar el servei de forma efectiva.

3. POLÍTICA DE CONTINGUTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1. Tipus de continguts de la nostra Pàgina Web

3.1.1. Política de propietat intel·lectual

La nostra política de propietat intel·lectual és aplicable a tota la nostra web, així com als continguts i materials difosos mitjançant aquestes plataformes.

La Persona Usuària reconeix expressament, amb caràcter general, que la informació, signes, imatges, dissenys, logotips, animacions, vídeos, textos, així com els altres elements i continguts, inclosos els seus serveis i aplicacions informàtiques del lloc web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de la XIDPICCAT-XIPVG i/o de terceres persones o entitats titulares dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la plataforma, de manera que no se’ls concedeix cap tipus de dret sobre ells, llevat dels que expressament es reconeguin.

Les Persones Usuàries que accedeixin a la pàgina web poden visualitzar la informació continguda a la mateixa i efectuar descàrregues o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

En consonància amb el disposat a l’apartat anterior, la Persona Usuària no estarà facultat per, a títol merament enunciatiu, distribuir, modificar, transformar, cedir, posar a disposició del públic o portar a terme qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada sobre els elements i continguts indicats anteriorment, inclosos els codis informàtics de qualsevol dels elements d’aquesta pàgina web o plataforma.

La Persona Usuària que procedeixi a l’enviament de qualsevol tipus de contingut a la nostra plataforma, assegura que ostenta els drets necessaris per fer-ho, quedant exempt la XIDPICCAT-XIPVG de qualsevol responsabilitat sobre el contingut i legalitat de la informació.

La facilitació de continguts per part de la Persona Usuària mitjançant la nostra pàgina web, com per exemple, comentaris, aportació o publicació de fotografies, vídeos, etc., si és el cas, suposarà la cessió a la XIDPICCAT-XIPVG amb caràcter gratuït dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial derivats de tals continguts, amb la màxima amplitud permesa per la legislació aplicable. És a dir, el titular de la plataforma podrà fer un ús d’aquest tipus de continguts sense que la Persona Usuària pugui reclamar cap dret o compensació econòmica per això.

La Persona Usuària reconeix a la XIDPICCAT-XIPVG el dret de modificar els continguts introduïts per tal que s’adeqüin i siguin compatibles amb les característiques tècniques i estètiques de la plataforma.

La Persona Usuària serà directament responsable de totes les conseqüències, danys i perjudicis que es derivin per al titular de la plataforma i/o tercers de la infracció de qualsevol obligació continguda en la present clàusula.

3.1.2.  Límits de la Persona Usuària respecte de l’accés i ús dels nostres continguts

L’accés als continguts de propietat intel·lectual per part seva com a Persona Usuària, no li transfereix cap dret sobre els mateixos. En aquest sentit, l’ús que li doni a aquesta informació i continguts només pot ser privatiu (utilitzat d’una manera privada) i qualsevol ús o reproducció realitzat per les Persones Usuàries, o altres que es puguin incloure en un futur, s’haurà de realitzar d’acord amb les previsions i polítiques legals aquí establertes, respectant en tot cas les limitacions legals aplicables.

Concretament, està prohibida:

La reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d’aquesta pàgina, sense el consentiment per escrit dels respectius titulars.

Tampoc es podran realitzar enllaços a aquesta pàgina web sense el consentiment del seu titular i, si escau, només es permetran enllaços a la pàgina principal.

No es permet l’enllaç a “pàgines finals”, actes de “frame” o qualsevol altra manipulació similar a aquesta pàgina sense consentiment exprés per part de la XIDPICCAT-XIPVG llevat que es faci respectant el que disposa el punt 3.1.4 d’aquest Avís.

Si vol sol·licitar cap tipus de permís per utilitzar o publicar algun dels nostres continguts del web, es pot dirigir a nosaltres per algun dels mitjans indicats en el punt 1.4 d’aquest Avís

3.1.3. Autoritzacions o Permisos

Com a Persona Usuària podrà visualitzar els elements de la pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per a un ús personal i privat , quedant, per tant, prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

3.1.4. Enllaços entre pàgines web

Aquelles persones o entitats que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquesta pàgina web (en endavant, l’hiperenllaç), han de complir les condicions següents:

L’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home de la pàgina web però no podrà reproduir-la de cap manera.

No es crearà un “frame” sobre les pàgines de la plataforma.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la XIDPICCAT-XIPVG o les persones que la integran a través de la plataforma.

No es declararà ni es donarà a entendre que el XIDPICCAT-XIPVG ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició des de la pàgina web en la què s’estableix l’hiperenllaç.

Excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç; la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a la XIDPICCAT-XIPVG.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris al drets humans i específicamente de les dones, a l’ordre públic, així com continguts contraris a qualsevol drets de tercers.

L’establiment de l’hiperenllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre la XIDPICCAT-XIPVG i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del titular d’aquesta plataforma dels seus continguts o serveis.

3.2. Respecte del software corresponent a aquesta Pàgina Web i del seu disseny

El titular d’aquesta pàgina web disposa dels permisos i llicències per a utilitzar aquesta pàgina web, així com dels drets relatius al seu disseny. Qualsevol ús del codi de programació, programari o disseny per part de les Persones Usuàries, no està permès, sent responsables elles mateixes de qualsevol ús fraudulent o en perjudici de drets de la titular de la pàgina web, o de tercers.

En cap cas, podrà extreure, manipular, copiar, compilar o descompilar cap element que composi la pàgina web, amb fins aliens o que escapin de l’objecte de l’ofert a la nostra pàgina web, podent emprendre accions legals contra vostè, si es detecta alguna acció en contra i per aquest motiu.

3.3. Respecte de la nostra marca i identitat corporativa

Como a Persona Usuària no podrà utilitzar la nostra marca, domini, eslògan o qualsevol element que configuri la nostra identitat corporativa sense sol·licitar-nos permís exprés.

3.4. Regles complementàries

Al no disposat als nostres avisos s’estarà al compliment del que es trobi disposat a la normativa aplicable de propietat intel·lectual i industrial.

4. RÈGIM DE RESPONSABILITATS

4.1 Responsabilitat d’accés a la Pàgina Web

L’accés a la nostra pàgina web serà de l’exclusiva responsabilitat de la Persona Usuària, tant en la forma d’accés, com en la informació que facilita, així com en la seguretat amb què navega a través d’ella.

Per la seva banda, el titular de la pàgina web es compromet a realitzar el millor i més gran esforç, en la mesura del raonablement possible, per evitar errors en els continguts publicats a la web.

No podem responsabilitzar-nos per les suspensions temporals, avaries o fallades tècniques que afectin a la plataforma, provocats per causes alienes a la nostra entitat, per virus o inseguretat informàtica ocasionada per tercers, ni per les actuacions il·legals i irrespectuoses de les Persones Usuàries.

La XIDPICCAT-XIPVG no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web.

La XIDPICCAT-XIPVG declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a la Persona Usuària visitant en l’accés als continguts del lloc web. Per això, el titular de la plataforma no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la Persona Usuària o de terceres.

4.2. Respecte dels continguts publicats

La XIDPICCAT-XIPVG, como a responsable d’aquesta pàgina web, es responsabilitza pel contingut i/o actualització dels enllaços publicats a la seva pàgina web, o de la informació que indexi la mateixa i que estigui relacionada amb altres llocs webs o amb altres empreses que resultin vinculades als criteris de cerca de contingut dins el perfil de la Persona Usuària.

Es revisarà i actualitzarà la informació publicada a la Pàgina web però no es pot garantir que tota ella sigui totalment correcta ja que poden produir-se errors tipogràfics, d’informació inexacta o incompleta per qualsevol raó justificable.

Sens perjudici de les limitacions establertes en la legislació vigent, la XIDPICCAT-XIPVG no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions de les informacions contingudes en la plataforma o altres continguts.

4.3. Responsabilitat en relació amb els serveis prestats

La XIDPICCAT-XIPVG no es pot fer responsable, en cap cas, entre d’altres situacions: (i) pel contingut que la Persona Usuària, si escau, publiqui mitjançant la nostra plataforma, que causin danys directes o indirectes o conseqüents a tercers; (ii) pels errors relacionats amb la descripció de la informació publicada a la pàgina; (iii) per qualsevol ús erroni o indegut que la Persona Usuària doni a la nostra pàgina web o a la interpretació dels continguts en ella.

Les Persones Usuàries s’hauran d’abstenir de realitzar actes de qualsevol tipus que contravinguin la legislació aplicable.

4.4. Responsabilitat en relació amb les fallides del servei

En general, ni la plataforma ni el seu titular responen pels errors tècnics en la plataforma i/o del no subministrament del servei d’Internet: (i) per causa d’accions o errors de tercers i/o (ii) per causes pròpies quan es resolgui l’incident i/o actuï de manera diligent.

4.5. Altres responsabilitats i deures

La XIDPICCAT-XIPVG es reserva el dret de comunicar la informació confidencial que les Persones Usuàries li hagin comunicat quan vingui imposat per llei, reglament, normativa, ordenança i/o qualsevol altra mandat legal, judicial o sol·licitud governamental.

5. Protecció I FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB

La pàgina web es mantindrà operativa durant tot l’any, les 24 hores del dia, sempre que l’estat de la tècnica ho permeti.

No obstant això, la XIDPICCAT-XIPVG es reserva el dret de modificar o interrompre, en tot o en part, l’accés al sistema de manera temporal, quan el servei de manteniment, actualització o reparació del sistema o el servidor d’Internet el requereixi, sense necessitat d’haver-ho notificat a la Persona Usuària.

Si la Persona Usuària detectés cap anomalia, interferències de tercers, errors del sistema o mal funcionament del lloc web, ho haurà de notificar al XIDPICCAT-XIPVG per a que procedeixi a la seva solució.

6. DRET DE MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS

La XIDPICCAT-XIPVG es reserva el dret a modificar aquest avís per adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials que vagin sorgint o es vagin publicant, així com a efectuar les modificacions oportunes d’acord amb les pràctiques de la indústria o comercials.

Quan es produeixi un canvi substancial o de rellevància en les mateixes, avisarà mitjançant la present pàgina web i amb una antelació prudencial, dels canvis que es vagin a produir en les seves polítiques, indicant quan està previst que comencin a tenir plens efectes.

7. NORMATIVA APLICABLE A AQUESTA PÀGINA WEB

Tots els nostres textos i polítiques legals associats a aquesta plataforma es regeixen, en tots i cadascun dels seus extrems, per la legislació espanyola: la Llei 34/2002, de Serveis a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reglament Europeu 679/2016, de 27 de abril, de Protecció de Dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

8. EXCLUSIONS DE LA POLÍTICA LEGAL DE LA PÀGINA WEB

La present política legal tan sols afecta la informació publicada i tractament de dades realitzat sobre la base de la nostra pàgina web. En cap cas, les condicions aquí establertes han d’estar necessàriament relacionades amb les polítiques del XIDPICCAT-XIPVG pel que fa a la prestació de serveis en si, així com la forma de prestació dels mateixos per part del seu titular.

9. JURISDICCIÓ COMPETENT

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions o avís, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els de Barcelona. En tot cas, si la seva situació és com a consumidor final, seran competents els tribunals corresponents al seu domicili. En el cas de persones jurídiques, les parts es subjectaran als tribunals de Barcelona.

10. A QUINES ALTRES POLÍTIQUES LEGALS ES SUBJECTA AQUEST AVÍS I LA PERSONA USUÀRIA?

El present avís legal es complementa amb la resta de polítiques legals establertes a la nostra pàgina web, ja comentades en aquest avís, com la nostra política de privadesa i política de cookies, a més de qualsevol altre que sigui necessari afegir o complementar, seguint el que es troba disposat a la legislació vigent en cada moment, tot per vetllar per l’interès de les Persones Usuàries, donant la major imatge de garantía i transparència.